>>ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
คลิกไฟล์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 22 เมษายน 2564
           >>  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
คลิกไฟล์
           >>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) การซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 
คลิกไฟล์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 9 เมษายน 2564
           >>  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 
คลิกไฟล์
           >>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  คลิกไฟล์
           >>  ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกไฟล์
           >>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) การซื้อหนังสือเรียน 2564 
คลิกไฟล์
           >>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2564 
คลิกไฟล์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 10 พฤศจิกายน 2563
         >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิกไฟล์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 30 ตุลาคม 2563
         >>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคา
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิกไฟล์
         >>  เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามประกาศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
คลิกไฟล์
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 26 ตุลาคม 2563
           >>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คลิกไฟล์
           >>  ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ด้วยวิธี e-bidding  คลิกไฟล์1   คลิกไฟล์2
           >>  ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  คลิกไฟล์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 7 พฤษภาคม 2563

           >>  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ
จัดทำห้องวิทยาศาสตร์ 
คลิก
           >>  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 29 เมษายน 2563

           >>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ คลิก
           >>  ร่างประกาศโรงเรียนงานซื้อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ คลิก
           >>  ร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 24 เมษายน 2563

           >>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 17 เมษายน 2563

           >>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
           >>  ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563  
คลิก    

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 13 เมษายน 2563

           >>  ร่างประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2  คลิก
           >>  รร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 
คลิก       

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 9 เมษายน 2563

           >>  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  
คลิก
           >>  ยกเลิกประกาศประกวดหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
คลิก       

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 27 มีนาคม 2563

           >>  ประกาศเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหาร  ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2563  
คลิก
           >>  เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   
คลิก
           >>  ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
คลิก
            >>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2563 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 23 มีนาคม 2563

           >> ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563  
คลิก
           >>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563   
คลิก
           >>  รายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563  
คลิก
            >>  ตารางแสดงงบประมาณหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2563 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 20 มีนาคม 2563

           >> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
คลิก
           >>  ร่างประกาศโรงเรียน เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   
คลิก
           >>  ร่างเอกสารประกวดราคา  เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563  
คลิก
            >>  ตารางแสดงงบประมาณอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 10  กุมภาพันธ์ 2563
      >> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M-SET
               (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 ตุลาคม 2562
      >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
                (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา
                 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 8 ตุลาคม 2562
      >> เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) 
                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
หน้า1-2 I หน้า3-4 I หน้า5-6 I หน้า7-8

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 2 ตุลาคม 2562
      >> ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)
                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
คลิก1  คลิก2
      >>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
                โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
คลิก     
      >>  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)  ภาคเรียนที่ 2
                ปีการศึกษา 2562  
คลิก     
      >>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคา
                
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)  ภาคเรียนที่ 2 
                ปีการศึกษา 2562  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 27 กันยายน 2562
      >> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 เมษายน 2562
      >> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
                โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562 
คลิก
      >> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
                โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก
      >> ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
คลิก 
      >> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                การซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 
 คลิก
      >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 คลิก


ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 11 เมษายน 2562
      >> ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมา
                ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                ด้วยวิิธีประกวดราคา e-bidding 
คลิก
      >> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                เลขที่ 3/2562  การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 4 เมษายน 2562
      >> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมา
                ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
คลิก
      >> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
                โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
                ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.-10 ต.ค.62)   
คลิก
      >> ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 
คลิก 
      >> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ /62 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 มีนาคม 2562
      >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล.
                 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 6 มีนาคม 2562
      >> ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล.
                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก
      >> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                (e-bidding) เลขที่ 2/2562  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 28 กุมภาพันธ์ 2562
     >>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
คลิก
     >>ขอบเขตงาน (TERMS OF PEFEREBCE : TOR) โครงการก่อสร้าง
              อาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  
คลิกหน้า1-2  หน้า3-4
     >> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
              (e-bidding) การก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล 
คลิก
     >> ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
              อาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. ด้วยวิธี e-bidding  
คลิก            

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร  เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. ร.ร.เทศบาล2สามัคคีวัฒนา) 
คลิก

ประกาศผลการเรียนกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2561
                      ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่  
samakkee.sc3.tht.pw  มีขั้นตอนดังนี้
                            1. เลือก  นักเรียนเข้าสู่ระบบ
                            2. กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน   
                            3. ใส่รหัสผ่าน  sc123
                            4 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
                            
 Click คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบผลการเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (14 กุมภาพันธ์ 2562)
                      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                            ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล  
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (10 ตุลาคม 2561)
                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
                            สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (1 ตุลาคม 2561)
                      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                           โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
                            ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
คลิก
                      ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
                            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วย e-bidding  
คลิก
                      เอกสารแนบฯ ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2/2561 
คลิก
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
                            สำหรับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (14 สิงหาคม 2561)
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดรักสุขภาพ
                            พร้อมอุปกรณ์ และป้ายนิเทศหน้าห้องตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
                            ด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต   
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (16 กรกฎาคม 2561)
                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์   
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (11 กรกรฎาคม 2561)
                     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                           โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน  
คลิก
                     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน  
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (18 มิถุนายน 2561)
                      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                          โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์   
คลิก
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์ 
คลิก
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (11 มิถุนายน 2561)
                      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                         รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์
                         สนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  คลิกหน้า1 | คลิกหน้า2
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน คลิก 
                                                                                                                                 
  Powered by AIWEB