ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 4 เมษายน 2565
>>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 28 มีนาคม 2565
>>  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565  
คลิก
>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2565  คลิก
>>  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 29 เมษายน 2564
>>  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 22 เมษายน 2564
>>  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 9 เมษายน 2564
>>  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  เรื่อง ซื้อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2564 
คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  
คลิก
>>  ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อหนังสือเรียน 2564 
คลิก
>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 10 พฤศจิกายน 2563
>>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 30 ตุลาคม 2563
>>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามประกาศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 26 ตุลาคม 2563
>>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
คลิก
>>  ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ด้วย
วิธี e-bidding  
คลิก1   คลิก2
>>  ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
  คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 7 พฤษภาคม 2563

>>  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดทำ
ห้องวิทยาศาสตร์ 
คลิก
>>  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 29 เมษายน 2563
>>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ 
คลิก
>>  ร่างประกาศโรงเรียนงานซื้อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ 
คลิก
>>  ร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ตามโครงการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 24 เมษายน 2563

>>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2563 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 17 เมษายน 2563

>>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
>>  ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก    

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 13 เมษายน 2563

>>  ร่างประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2  คลิก
>>  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 คลิก       

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 9 เมษายน 2563

>>  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2563  
คลิก
>>  ยกเลิกประกาศประกวดหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก       

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 27 มีนาคม 2563

>>  ประกาศเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหาร  ภาคเรียนที่1 ประจำปีงบประมาณ2563 คลิก
>>  เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563   
คลิก
>>  ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 23 มีนาคม 2563

>>  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2563  คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563   คลิก
>>  รายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563  คลิก
>>  ตารางแสดงงบประมาณหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 20 มีนาคม 2563

>>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก
>>  ร่างประกาศโรงเรียน เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563   
คลิก
>>  ร่างเอกสารประกวดราคา  เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
>>  ตารางแสดงงบประมาณอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 10  กุมภาพันธ์ 2563
>>  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ M-SET
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2563  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 ตุลาคม 2562
>>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 8 ตุลาคม 2562
>> เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
หน้า1-2 I หน้า3-4 I หน้า5-6 I หน้า7-8

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 2 ตุลาคม 2562
>>  ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562  
คลิก1  คลิก2
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562  
คลิก     
>>  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิก 
>>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) 
 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 27 กันยายน 2562
>>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 เมษายน 2562
>>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก
>>  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
คลิก 
>>  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อหนังสือเรียน
ปีการศึกษา 2562 
 คลิก
>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 11 เมษายน 2562
>>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธี
ประกวดราคา e-bidding 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 3/2562  การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 4 เมษายน 2562
>>  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.-10 ต.ค.62)   
คลิก
>>  ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 
คลิก 
>>  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ /62 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 18 มีนาคม 2562
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 6 มีนาคม 2562
>>  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
คลิก
>>  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 2/2562  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 28 กุมภาพันธ์ 2562
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างคลิก
>>  ขอบเขตงาน (TERMS OF PEFEREBCE : TOR) โครงการก่อสร้าง
อาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  
คลิกหน้า1-2  หน้า3-4
>>  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) การก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล 
คลิก
>>  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. ด้วยวิธี e-bidding  
คลิก            

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร  เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
(โครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล. ร.ร.เทศบาล2สามัคคีวัฒนา) 
คลิก

ประกาศผลการเรียนกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2561
       ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่  
samakkee.sc3.tht.pw  มีขั้นตอนดังนี้
       1. เลือก  นักเรียนเข้าสู่ระบบ
       2. กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน   
       3. ใส่รหัสผ่าน  sc123
       4 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
           
Click คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบผลการเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (14 กุมภาพันธ์ 2562)
>>  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่ง ค.ส.ล  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (10 ตุลาคม 2561)

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (1 ตุลาคม 2561)

>>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561  
คลิก
>>  ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วย e-bidding  
คลิก
>>  เอกสารแนบฯ ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2/2561 คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สำหรับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (14 สิงหาคม 2561)

>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดรักสุขภาพ
พร้อมอุปกรณ์ และป้ายนิเทศหน้าห้องตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการ
และด้านทักษะชีวิต   
คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (16 กรกฎาคม 2561)

>>  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์   คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (11 กรกรฎาคม 2561)

>>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน  
คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน  คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (18 มิถุนายน 2561)

>>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์   
คลิก
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์ คลิก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (11 มิถุนายน 2561)

>>  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  คลิกหน้า1 | คลิกหน้า2
>>  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน คลิก 
                                                                                                                                 
  Powered by AIWEB